Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR)

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót to jeden z dokumentów, który dotyczy rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na budowie. Obowiązek opracowania tej instrukcji wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 23, poz. 401). Instrukcję tą należy przygotowywać według ściśle określonych zasad i w określonych przypadkach. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Kiedy przygotowuje się IBWR?

Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót przygotowuje się przed przystąpieniem do robót. Wykonawca lub podwykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania takiego planu pracy, który zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom oraz osobom, które przebywają w pobliżu placu budowy. IBWR przygotowuje się dla prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych oraz obarczonych dużym i średnim ryzykiem. Warto jednak pamiętać, że na placach budowy zwykle większość podejmowanych działań jest szczególnie niebezpieczna i wymaga odpowiedniego zabezpieczenia.

IBWR a BIOZ

Osoby z branży z pewnością wiedzą, że IBWR to nie jedyny dokument, który powinien zostać opracowany, by zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy. Nim wprowadzono obowiązek przygotowania instrukcji, konieczne było opracowanie BiOZ, czyli Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek jego przygotowania nakładała ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414). Co ważne — BiOZ nadal jest dokumentem, który należy przygotować. To właśnie na jego podstawie opracowuje się bardziej szczegółową wersję, czyli IBWR. Jaka jest więc pomiędzy nimi różnica? Różnicą jest zakres opracowania. BIOZ jest dokumentem bardziej ogólnym niż instrukcja.

Po co IBWR?

Instrukcję przygotowuje się po to, by zmniejszyć ryzyko zagrożeń wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przepisy mówią o uwzględnieniu specyfiki robót, które:

Dobrze przygotowana instrukcja, która została wcześniej przedstawiona pracownikom, może być tym, co zapewni im bezpieczeństwo podczas prac szczególnie groźnych dla zdrowia — ich i wszystkich osób znajdujących się w pobliżu placu budowy.

IBWR — co znajduje się w instrukcji?

Uzupełnienie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót nie jest bardzo skomplikowane, ale z pewnością wymaga czasu. By ułatwić sobie zadanie warto mieć pod ręką plan BIOZ. Co musi znaleźć się w instrukcji bezpiecznego wykonania robót?

– numer IBWR wg. rejestru z planu BiOZ;

– dane inwestycji w tym:

– dane wykonawcy:

– dane generalnego wykonawcy:

– planowany termin wykonywania robót — w tym dokładny zakres godzin, w których będą wykonywane prace z uwzględnieniem przerw. W tym punkcie należy też zaznaczyć, czy praca będzie jedno, czy dwuzmianowa. W obu przypadkach należy podać dokładne godziny pracy poszczególnych zmian;

– miejsce wykonywania robót

– warunki pogodowe, w jakich trzeba będzie wstrzymać prace — dla każdych wymienionych zjawisk pogodowych konieczne jest określenie jak wpływają na roboty oraz wartości graniczne, przy których wykonywanie czynności powinno zostać wstrzymane. Te zjawiska to:

– zakres robót:

– ewakuacja i systemy awaryjne:

– prace szczególnie niebezpieczne — tutaj powinno się wypisać, jakie szczególnie niebezpieczne zadania trzeba będzie wykonać i kto pełni nad nimi nadzór. Ważne jest, że osoba pełniąca nadzór musi być przeszkolona z kierowania pracownikami oraz musi pełnić nieprzerwany nadzór nad pracą szczególnie niebezpieczną;

– wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót — jeśli ich obsługa wymaga uprawnień lub dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), to w tym miejscu należy to zaznaczyć;

– lista pracowników, którzy zostali zapoznani z instrukcją bezpiecznego wykonania robót. W tym miejscu oprócz danych pracowników powinno się wpisać, jakie zadania będą wykonywać oraz czy mają wymagane do tej pracy kwalifikacje. Pracownicy własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z instrukcją.